تغییرات قیمت نفت

جهان وارد فصل جدید بی نظمی شده است: تغییرات شدید در قیمت نفت معمولا به ایجاد دوره های متفاوت در روند اقتصاد جهانی می انجامد، افزایش قیمت نفت در دهه 1970 و ملی شدن صنعت نفت در کشورهای خاورمیانه یکی از زمان های دوره ساز بود. در دهه 1980 میلادی شاهد ایجاد اقتصاد انرژی بازار