نکته هایی که دولت ها و ملت ها باید بدانند

در ایران آن چیزی که بالاترین سطح ضربه ها را به سرنوشت ما وارد میکند بحران هماهنگی است. یعنی هر کس به یک سمتی می کشد و بخش اعظم تلاش های ساختار قدرت صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر می شود. در کشورهای در حال توسعه در مورد جهت گیری های سیاسی مهم به جای که