گلوکونات سدیم

فرمول شیمیاییC6H11NaO7
شکل ظاهریپودر سفید یا زرد
جرم مولکولیg mol−1 218.14
حلالیتدر آب براحتی در الکل کمتر و در اتر نامحلول
HSCODE
CASNO527-07-1
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم84687

گلوکوتات سدیم در آب براحتی در الکل کمتر و در اتر نامحلول است

 

 

 

-این ماده در دمای بالا بدلیل زیست تخمیر بودن پساپ ندارد.

-این ماده در حقیقت نمک اسید گلوکونیک است که در اثر تخمیر گلوکز تولید می شود

-این ماده به هیچ عنوان باعث خورندگی نمیشود و سمی هم نیست و قابل تجزیه به ۹۸% پس از دو روز است.

 

-املاح برجسته ی گلوکونات سدیم قدرت کیلیت عالی است. این کیلیتای پایدار را با کلسیم، آهن، مس، آلومینیوم و دیگر فلزات سنگین تشکیل می دهد