کلریت سدیم

فرمول شیمیاییNaClo2
شکل ظاهریجامد سفید
جرم مولکولی90.44 گرم بر مول
حلالیت
HSCODE
CASNO7758-19-2
نقطه ذوببدون آب180-200NVدرجه
شناسه پاپ کم24452

کاربرد: درساخت کلرین دی اکسید خمیر دندان، دهان شویه، مایع ضدعفونی کننده چشم و صنایع کاغذ نساجی و خمیر

خواص فیزیکی: این ماده به حالت جامد و به حالت مایع تولید شده است در محیط آبی پایدار و در محیط اسیدی و بازی تجزیه می شود.