سیلیکون

فرمول شیمیایی 
شکل ظاهری
جرم مولکولیvariable
حلالیت
HSCODE39100000
CASNODiffererent Casnumber
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم5461123

نوعی پلیمر است درون کاشت پستان و کفی کفش که همنوعی مونومر در زنجیره های طولانی به یکدیگر پیوند خورده اند.

کاربرد: در بسیاری صنایع از جمله شیمیایی، مراقبتهای شخصی، پارچه روکش خودروسازی، الکترونیک وساخت و ساز انرژی