سالیسیلیک اسید

فرمول شیمیاییC6H6O3
شکل ظاهری
جرم مولکولیg mol−1138.12
حلالیت 0.2 g/100 mL (20 °C)
HSCODE
CASNO 69-72-7
نقطه ذوب 159.0 درجه سلسیوس 318.2 درجه فارنهایت; 432.1 کلوین
شناسه پاپ کم38

اسید سالسیلیک برای درمان موضعی مانند اختلالات پوست، عفونت های خارجی و الگاریس، شوره سر و … مصرف می شود.

موارد مصرف: اسید سالسیلیک برای درمان موضعی مانند اختلالات پوست، عفونت های خارجی و الگاریس، شوره سر و یا محلول که در چسب میخچه مصرف می شود و در درمان زگیل و پینه نیز موثر می باشد.