روغن کاج

فرمول شیمیاییمخلوط
شکل ظاهریمایع رنگی به رنگ پریده زرد
جرم مولکولی
حلالیتنامحلول
HSCODE
CASNO84012-35-1
نقطه ذوب200-220 °C
شناسه پاپ کم

کاربرد: روغن کاج یا پاین اویل ماده ای است معطر که از ترکیب چند رایحه با رایحه گیاه کاج ممزوج می باشد و به طور طبیعی است.