دی سدیم فسفات

فرمول شیمیاییH3PO4
شکل ظاهریمایع
جرم مولکولی 98.00 g/mol
حلالیتg/ml 5.48
HSCODE280920
CASNO7664-38-2
نقطه ذوب42.35 C° (anhydrous)
شناسه پاپ کم1004

دی سدیم فسفات دارای 12 مولکول آب است و در صنعت شوینده ها و تصفیه آب دیگهای بخار کاربرد دارد و به عنوان نگهدارنده مواد غذایی نیز مصرف می شود.

این ماده از ترکیب سدیم و فسفات حاصل می شود نام دیگر آن نمک دی سدیم فسفریک است در cc100 آب با دمای ۲۵ سانتی گراد ۱۲ گرم این ماده حل می شود.

این ماده دارای ۱۲ مولکول آب و در صنعت شوینده ها و تصفیه آب دیگهای بخار کاربرد دارد و به عنوان نگهدارنده مواد غذایی مصرف میشود.

این ماده در ساخت ماکارانی برای کاهش تسریع متورم شدن رشته ها استفاده میشود.

این ماده پرزواتیو قوی (نگهدارنده) مواد غذایی می باشد.

این ماده زمان انعقاد را کوتاه می کند.

دی سدیم فسفات صنعتی در صنایع لعب سرامیک، جرم نساجی، تصفیه آب، بوبلر، چاپ، لاستیکف لعاب کاری و لعاب شیشه ای کاربرد دارد.