دی آمونیوم فسفات

فرمول شیمیایی2HPO4
شکل ظاهریپودر سفید گرانول
جرم مولکولی g/mol132.06
حلالیتدر آب حل می شود
HSCODE
CASNO 7783-28-0
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

این ماده از واکنش اسید فسفریک با آمونیاک حاصل می شود و به دلیل فسفر موجود در آن چنانچه به خاک کشاورزی اضافه شود ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان می باشد.

توضیحات: یکی از نمک های فسفات آمونیوم می باشد.

این ماده از واکنش اسید فسفریک با آمونیاک حاصل می شود و به دلیل فسفر موجود در آن چنانچه به خاک کشاورزی اضافه شود ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان می باشد.

مزایای دی آمونیوم فسفات:

۱- افزایش رشد سریع برگ و ساقه و ریشه و زودرس شدن محصول می شود.

همچنین به دلیل افزایش فتوسنتز باعث بهبود تنفس گیاه می شود.

۲- باعث تحریک گیاه به گل زایی می شود.

۳- افزایش مقاومت گل بر روی گیاه تشکیل گل دانه و افزایش مقاومت گلها و جوانه ها در مقابل ریزش