بی کربنات آمونیوم

فرمول شیمیاییNH5CO3
شکل ظاهریپودر سفید رنگ
جرم مولکولی79/056 گرم بر مول
حلالیتمحلول در آب و در الکل و استون نامحلول
HSCODE
CASNO1066-33-7
نقطه ذوب درجه سلسیوس (107.4 درجه فارنهایت; 315.0 کلوین(
شناسه پاپ کم10176262

توضیحات: با افزایش دما حلالیت بی کربنات آمونیوم در آب افزایش یافته و آب به مرور خشک می شود.

کاربرد: عامل تخمیر در تولید نان و بیسکوییت و شیرینی در تولید مواد دارویی در تولید نمک آمونیاک به عنوان کود و تقویت خاک کشاورزی ، پاک کننده رسوبات