ازوکریت

فرمول شیمیایی
شکل ظاهریموم شکل
جرم مولکولی
حلالیت
HSCODE
CASNO
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

توضیحات: در حقیقت موم است مانند موم زنبور عسل و در اغلب کرمها و لوازم آرایش چشمی و در رژ لب، موم پارافین و موم (ازوکریت) از جمله موم های هیدروکربنی است.