نمایش یک نتیجه

[table id=20 /] آمونیوم دی هیدروژن فسفات در کشاورزی و در صنعت اطفاء حریق نیز استفاده می شود.