نمایش یک نتیجه

[table id=13 /] در حدود 95% پتاسیم کلرید در کود شیمیایی مصرف می شود و سه نوع می باشد.