نمایش یک نتیجه

[table id=12 /] این ماده از واکنش اسید فسفریک با آمونیاک حاصل می شود و به دلیل فسفر موجود در آن چنانچه به خاک کشاورزی اضافه شود ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان می باشد.