نمایش یک نتیجه

[table id=24 /] گوارگام یک فیبر غذایی است که از نوعی لوبیای خوشه ای بنام گوار استخراج می شود در مواد غذایی به عنوان غلظت دهنده و در صنایع لبنی بیشترین استفاده را داراست در صنعت داروسازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ماهیت گوارگام: پودری غالبا مورد مصرف داروسازی ها و گرانول جهت مصرف مواد غذایی.