نمایش یک نتیجه

[table id=25 /] گلوکوتات سدیم در آب براحتی در الکل کمتر و در اتر نامحلول است