نمایش یک نتیجه

[table id=27 /] کاربرد: درساخت کلرین دی اکسید خمیر دندان، دهان شویه، مایع ضدعفونی کننده چشم و صنایع کاغذ نساجی و خمیر خواص فیزیکی: این ماده به حالت جامد و به حالت مایع تولید شده است در محیط آبی پایدار و در محیط اسیدی و بازی تجزیه می شود.