نمایش یک نتیجه

[table id=23 /] مانیتول یک قند الکی است