نمایش یک نتیجه

[table id=42 /] نوعی پلیمر است درون کاشت پستان و کفی کفش که همنوعی مونومر در زنجیره های طولانی به یکدیگر پیوند خورده اند. کاربرد: در بسیاری صنایع از جمله شیمیایی، مراقبتهای شخصی، پارچه روکش خودروسازی، الکترونیک وساخت و ساز انرژی