نمایش یک نتیجه

[table id=54 /] کاربرد: عمده مصرف آن در صنایع فولاد سازی و مقداری در کشاورزی جهت بهبود فتوسنتز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد و در انواع کود شیمیایی مصرف می شود.