نمایش یک نتیجه

[table id=15 /] سدیم هگزا متا فسفات جاذب رطوبت هواست و در اثر گرمادهی به پیروفسفات هگزامتافسفات تولید می شود