نمایش یک نتیجه

[table id=50 /] کاربرد: روغن کاج یا پاین اویل ماده ای است معطر که از ترکیب چند رایحه با رایحه گیاه کاج ممزوج می باشد و به طور طبیعی است.