نمایش یک نتیجه

[table id=28 /] کاربرد: تری اکسید آنتیموان  برای تولید شیشه های بی رنگ و الکترونیک و عمده ترین ترکیب ارسنیک برای تولید آلیاژ آرسنیک ،المان های آرسنیک و نیمه هادی آرسنید می باشد. تری اکسید آرسنیک در خون شناسی برای درمان بیماران سرطان خون که در برابر ATRA درمانی مقاومت نشان می دهند بکار می رود. همچنین از تری اکسید ارسنیک به عنوان  نگهدارنده چوب می توان نام برد.